Шановний Слухач!
Ця публічна пропозиція (оферта), закріплена в умовах наведеного нижче публічного договору (далі – Договір) оголошується виключно фізичним особам, яким вже виповнилося 18 років і які мають намір пройти навчальні курси, що пропонуються GLOBAL DRONE ACADEMY. Перед реєстрацією для проходження навчальної програми, перед внесенням персональних даних та здійснення оплати навчального курсу (якщо така оплата передбачена програмою навчального курсу), будь ласка, ознайомтеся в повному обсязі з умовами наведеного нижче Договору.. Цей Договір вважається укладеним на умовах договору приєднання згідно ст.634 Цивільного кодексу України і набуває чинності з моменту його акцепту, що означає факт прочитання цього Договору, повне розуміння його змісту і безумовне прийняття Вами всіх його умов без будь-яких виключень та/або обмежень. Прийняття умов цього Договору (акцепт) свідчить про те, що Ви, шановний Слухач, розумієте значення своїх дій, всі умови цього Договору Вам зрозумілі і Ви не перебуваєте під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне. Якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, Ви не вправі виконувати умови цього Договору, здійснювати реєстрацію на навчальні програми, здійснювати оплату навчання (якщо така оплата передбачена програмою навчання) у визначеному цим Договором порядку.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про послуги неформального освітнього проєкту
 GLOBAL DRONE ACADEMY місто Київ,
Україна

чинна редакція Публічного договору затверджена керівником академії від 21.08.2023р. (далі – Академія), та Фізична особа, яка приєдналася до цього договору (далі – Слухач), в порядку визначеному цим Договором, з другою сторони, а далі разом – Сторони, уклали цей

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про послуги неформального освітнього проєкту GLOBAL DRONE ACADEMY
(далі – Договір) про наступне:


1. Загальні положення.
1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання фізичної особи до всіх його умов в цілому, шляхом акцепту цього Договору
1.2. Академія, з метою ознайомлення Слухача з текстом цього Договору, оприлюднює його зміст на Сайті Академії за адресою https://gda.com.ua/
1.3. Моментом ознайомлення Слухача з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Слухача відповідно до умов цього Договору.

2. Терміни.
2.1. Терміни в цьому Договорі вживаються у значеннях наведених нижче: Договір – цей ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про послуги неформального освітнього проєкту GLOBAL DRONE ACADEMY, що розміщений на Сайті Академії, який у випадку прийняття (акцепту) його умов фізичною особою є обов'язковим до виконання для Академії і цієї фізичної особи. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття фізичною особою умов цього Договору. Сукупність наступних дій вважається акцептом цього Договору: - реєстрація фізичної особи на Сайті Академії; - погодження з умовами цього Договору шляхом натискання кнопки «Погоджуюсь» на Сайті Академії; Сайт Академії – офіційна адреса сайту Академії в мережі Інтернет, за адресою http://gda.com.ua/ яка є основним джерелом інформування Слухача. Послуги – освітні послуги, що надаються Академією невизначеному колу фізичних осіб та спрямовані на організацію, забезпечення та реалізації освітнього процесу у неформальній освіті дорослих для здобуття Слухачами професійних компетенцій, згідно обраних ними Навчальних програм з урахуванням їх особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб сил оборони України. Послуги можуть надаватися Академією, як на оплатній так і на безоплатній основі, в залежності від Навчальної програми, яку обрав для себе Слухач.
ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ СЛУХАЧІВ НА ТЕРИТОРІЇ АКАДЕМІЇ – правила, що є Додатком №1 до Договору та є обов’язковими для їх дотримання всіма слухачами, під час проходження навчальних курсів. Навчальний курс (курс) – логічно завершена складова послуг Академії, що надаються фізичним особам за їх вибором і що базується на окремій одиниці професійного стандарту, містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення професійних і ключових компетентностей, та належить до певного рівня кваліфікації. Засвоєння Навчального курсу може підтверджуватися відповідним документом не державного зразка (сертифікат, посвідчення, свідоцтво). Програма навчального курсу (Програма) – інформаційний документ Академії, що розміщений на Сайті Академії і який оприлюднює інформацію про зміст Навчального курсу, тривалість освітнього процесу, спосіб проведення (онлайн чи офлайн), місце проведення для офлайн курсів, які професійні і ключові компетенції може отримати Слухач після успішного завершення Навчального курсу, вартість Навчального курсу та інше.
2.2. Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, визначених законами України.
2.3. В цьому Договорі:
• слова в однині мають значення множини, а слова у множині мають значення однини;
• посилання на статті, додатки означають статті, додатки до цього Договору;
• заголовки наведені лише для довідки і не впливають на зміст цього Договору;
• посилання на будь-який закон, нормативний акт, або внутрішній нормативний акт Академії (наказ, рішення інше), Статут включають в себе документ з усіма змінами та доповненнями на поточний момент і на майбутнє.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Академія зобов’язується надати Слухачу послуги, а Слухач зобов’язується їх оплатити та прийняти, згідно обраного Слухачем Навчального курсу в порядку визначеного цим Договором.
 3.2. Особливості надання Послуг визначені у Програмі навчального курсу, обраного Слухачем з поміж інших Навчальних курсів Академії що оприлюднені на сайті Академії.

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ
4.1. Послуги надаються з моменту прийняття (акцептування) Слухачем умов та положень цього Договору та всіх додатків до нього.
4.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Слухача на укладення цього Договору та додатків до нього в повному обсязі, без підпису письмового примірника договору Сторонами.
4.3. Слухач здійснює акцепт (прийняття) цього Договору тільки після його прочитання. Факт прочитання Слухачем цього Договору підтверджується шляхом проставлення Слухачем відповідної позначки у вікні в кінці тексту цього Договору на Сайті Академії.
4.4. Після ознайомлення Слухача з текстом цього Договору, останній отримуєте можливість заповнити реєстраційну форму своїми персональним даними та ініціювати оплату вибраного Навчально курсу, якщо умовами Програми цього Навчального курсу передбачена його оплата.
4.5. Внесення Слухачем своїх персональних даних в реєстраційну форму на сайті Академії та оплата вибраного Навчально курсу є безумовним підтвердженням ознайомлення Слухача з текстом цього Договору та акцепту (прийняття) ним (Слухачем) усіх його умов без застережень та/або виключень.
4.6. Якщо Слухач не згодний з умовами цього Договору, Договір вважається неукладеним, а Слухач не вправі користуватися послугами за цим Договором.

5. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН
5.1. Сторони стверджують, що:
• у момент укладання цього Договору вони усвідомлюють значення своїх дій і можуть керувати ними;
• вони розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за ним;
• при укладенні цього Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані сторонами;
• цей Договір укладається у відповідності зі справжньою волею сторін, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
• цей Договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;
• правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
• цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
• володіють українською мовою, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти сутність цього Договору.
5.2. Слухач, приймаючи цей Договір та обираючи Навчальний курс безумовно стверджує та гарантує, що він/вона:
• дотримується правил і законів України;
• прийняв та зрозумів умови цього Договору та додатків до цього Договору і зобов’язується їх дотримуватися;
• має 18 років і має право прийняти (акцептувати) цей Договорі та оплатити послуги Академії, якщо це передбачено Програмою;
• всі дії, які здійснюються ним/нею з Сайту Академії, не порушують прав будь-якої третьої сторони або чинне законодавство.
5.3. Слухач розуміє, що його персональна інформація та ідентифікатори можуть бути передані належним чином уповноваженим третім сторонам у зв’язку з вимогами чинного законодавства, як для запобігання злочинам та шахрайству так і для податкових цілей та/або надання послуг, запитаних Слухачем.
5.4. Усі навчальні матеріали, що Академія надає Слухачу у процесі реалізації Програми (програмне забезпечення, технічне завдання та супровідна технічна документація, презентаційні матеріали тощо), є інтелектуальною власністю Академії та/або третіх осіб та вважаються конфіденційною інформацією. Слухач має право користуватися такими матеріалами виключно для цілей виконання цього Договору, при цьому майнові права інтелектуальної власності залишаються у власника.
5.5. Слухач усвідомлює, що на території де проводиться надання послуг за цим Договором може здійснюватися відеоспостереження, здійснюватися записи та зйомки відео репортажів щодо діяльності Академії і зв’язку з цим Слухач погоджується на можливе використання відеозаписів за його участю без будь-якого додаткового погодження.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Слухач має право:
6.1.1. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Академію, обсяг послуг, про Програми, а також іншу інформацію, пов’язану з виконанням цього Договору.
6.1.2. звертатись до Академії з пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг.
6.1.3. припинити користування послугами Академії (покинути Навчальний курс) та в односторонньому порядку розірвати цей Договір. 6.2. Слухач зобов’язується:
6.2.1. надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Слухача.
6.2.2. особисто брати участь у Навчальних курсах та співпрацювати з Академією щодо реалізації Програми цих Навчальних курсів у порядку та на умовах передбачених цим Договором;
6.2.3. не порушувати вимог чинного законодавства, не використовувати результати надання послуг у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Академії та/або третіх осіб.
6.2.4. дотримується правил та вимог щодо організації процесу реалізації Навчального курсу та Правила поводження слухачів на території академії, а в разі їх порушення нести персональну відповідальність згідно цього Договору та чинного законодавства;
6.2.5. брати особисту участь в обов’язкових тестуваннях та опитуваннях Академії, що проводяться в рамках виконання цього Договору;
6.2.6. не допускати псування, втрату або знищення майна, обладнання, приміщень що використовується Академією для надання Послуг за цим Договором, ставитися до майна, обладнання, приміщень дбайливо та обережно;
6.2.7. не перешкоджати своєю поведінкою навчальному процесу для інших слухачів;
6.2.8. повідомити Академію про зміну персональних даних (адреса, ПІБ, паспортні дані, тощо), протягом 5 (п’яти) днів письмово та/або засобами електронної пошти.
6.3. Академія має право:
6.3.1. залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги за конкретною Програмою.
6.3.2. перевіряти надану Слухачем інформацію, а також виконання Слухачем умов цього Договору, вимог Програми.
6.3.3. проводити тестування, опитування Слухача на предмет визначення якості засвоювання матеріалів Програми, оволодіння навичками та вміннями. По результатам успішного тестування видавати Слухачу відповідний документом не державного зразка (сертифікат, посвідчення, свідоцтво).
6.3.4. не допускати Слухача до приміщень та на територію де проходить заняття Навчального курсу у разі порушення Слухачем умов цього Договору, Правила поводження слухачів на території академії.
6.3.5. на зміну Програми, правил та вимог щодо організації процесу реалізації Навчального курсу без відповідного погодження зі Слухачем;
6.3.6. Відмовити Слухачу у наданні послуг у випадках, якщо:
- Слухач порушив свої зобов’язання визначені цим Договором та не дотримується умов викладених в додатках до цього Договору;
- Слухач використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Академії та/або третіх осіб.
6.3.7. В односторонньому порядку розірвати цей Договір.
6.4. Академія зобов’язується:
6.4.1. забезпечувати Слухачу можливість отримання Послуг належної якості відповідно до цього Договору та обраного Слухачем Навчального курсу.
6.4.2. забезпечує доступ Слухача до приміщень та території де буде проходити реалізація Навчального курсу на період його тривалості;
6.4.3. забезпечує технічний супровід реалізації Навчального курсу, в тому числі шляхом надання доступу до відповідного обладнання, а саме: навчальних БПЛА, комп’ютерного класу та необхідного програмного забезпечення (далі – «Обладнання»);
6.4.4. інформувати Слухача про правила та вимоги щодо організації процесу реалізації Навчального курсу шляхом розміщення відповідні зміни на Сайті Академії;
6.4.5. надати Слухачу необхідні матеріали, інформаційну та консультаційну підтримку, необхідну для успішної реалізації Програми у порядку та на умовах передбачених цим Договором;
6.4.6. забезпечувати Слухачу можливість отримання інформації з питань надання послуг.

7. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ АКАДЕМІЇ.
7.1. Слухач погоджується оплачувати Академії її послуги згідно тарифів Академії (Тарифи).
7.2. Розмір плати доводиться до відома Слухача безпосередньо до надання Слухачу послуги.
7.3. Перед замовлення у Академії послуги та проведення транзакції Слухач повинен розглянути розмір плати за послуги, що оприлюднені на Сайті Академії.
7.4. Плата за послуги стягується/сплачується в гривнях шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок Академії.
7.5. Розмір плати за послуги, а також процедура стягнення плати можуть час від часу змінюватися/переглядатися Академією в односторонньому порядку, і такі зміни набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті Академії.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.
8.1. Про персональні дані.
8.1.1. В процесі виконання цього Договору здійснюється передача, обмін, систематизація та інші види та форми оброблення інформації та даних, в тому числі персональних даних.
8.1.2. Слухач, приймаючи умови цього Договору, висловлює свою однозначну та безумовну згоду на передавання, обробку та зберігання будь-яким способом (зокрема, але не обмежуючись: збирання, запис, систематизацію, накопичення, актуалізацію (оновлення, внесення змін), використання, передачу персональних даних третім особам в межах їх компетенції (розповсюдження, надання, доступ), поширення, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних з метою отримання від Академії послуг.
8.1.3. Згода Слухача на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії цього Договору.
8.1.4. Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх збору, обробки та використання або до моменту припинення Слухачем використання Сайту Академії шляхом видалення свого облікового запису, яке здійснюється на вимогу Слухача, яка була напралена до Академії належним чином.

8.2. Конфіденційна інформація
8.2.1. В межах цього Договору конфіденційна інформація не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
8.2.2. Під Конфіденційною інформацією в рамках цього Договору вважається вся інформація, яку одна сторона отримує від іншої сторони, яка стала відома сторонам, або отримана сторонами від інших сторін будь-яким іншим чином, у зв‘язку з укладанням та виконанням цього Договору. Така конфіденційна інформація включає без обмеження всю інформацію (у тому числі паролі доступу, технічну, комерційну, фінансову, юридичну, організаційну) інформацію, документи, плани, процедури, комерційні таємниці, дані, файли та матеріали будь-якого характеру, незалежно від того, чи були такі дані та інформація надані усно, письмово та/або на електронному носії, незалежно від характеру носія або засобу передачі даних та інформації.
8.2.3. Сторони зобов’язані використовувати отриману від іншої сторони конфіденційну інформацію лише з тією метою, з якою вона була передана.
8.2.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо конфіденційності відповідна сторона зобов’язана відшкодувати іншій стороні збитки, спричинені таким невиконанням або неналежним виконанням. При цьому розмір відшкодування визначається в судовому порядку.


9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ТА ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО.
9.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Академією, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
9.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Слухач залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Академією протягом одного місяця з моменту їх отримання, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
9.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства України.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Обмеження відповідальності Академії.
 10.2.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги, результату, що очікував та бажав отримати Слухач при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості. 10.2.2. Сторони розуміють і визнають, якщо за результатами тестування, опитування Слухача, що відбулися по завершенню Програми Начального курсу, обраного Слухачем, за критеріями що визначені Академією, Слухач не має право отримати відповідний документом (сертифікат, посвідчення, свідоцтво) то така подія не є порушенням цього Договору Академією і не є фактом надання послуги неналежної якості.
10.3. Відповідальність Слухача:
10.3.1. Слухач несе відповідальність за наслідки та збитки, спричинені Академії, третім особам та/або майну третіх осіб, що сталися з його вини внаслідок невиконанням положень цього Договору.
10.3.2. Слухач несе відповідальність за достовірність наданих Академії персональних даних та документів передбачених цим Договором.
10.3.3. Слухач може в будь-який час без попередження бути обмежений в доступі до Навчальних курсів у разі порушення умов цього Договору.
10.4. Форс-мажорні обставини.
 10.4.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені цим Договором, якщо таке невиконання виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
10.4.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Слухач, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін. 10.4.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ.
11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту виконання Слухачем вимог цього Договору в частині його Акцепту.
11.2. Цей Договір діє: - до завершення Навчального курсу обраного Слухачем; або - до моменту дострокового розірвання цього Договору за ініціативою однієї із сторін.
11.3. Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Академії.
11.4. Дострокове розірвання цього Договору за ініціативою Академії.
11.4.1. Академія має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом розміщення (оприлюднення) змін на Сайті Академії не менше, як за 5 (п’ять) днів до дати розірвання цього Договору.
1.4.2. Академія має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір та припинити надання послуг Слухачу у разі порушення останнім умов цього Договору та додатків до нього, направивши відповідне письмове повідомлення засобами поштового зв'язку та/або засобами електронної пошти. В такому разі цей Договір буде вважатися розірваним на шостий робочий день з дати направлення відповідного повідомлення Слухачу, якщо інший строк не буде визначено у повідомленні про розірвання цього Договору. 11.4.3. При достроковому розірванні цього Договору за ініціативою Академії, внесена Слухачем оплата за послуги Академії, повертається Слухачу, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати припинення цього Договору шляхом безготівкового переказу коштів на той рахунок в банку з якого ця оплата надійшла Академії.
11.5. Дострокове розірвання цього Договору за ініціативою Слухача.
11.5.1. Слухач має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір при невиконанні його умов Академією або при відсутності необхідності в послугах (достроково покинути Навчальний курс за власним бажанням).
11.5.2. Про дострокове розірвання цього Договору Слухач зобов’язаний повідомити Академію за 5 (п’ять) днів до заплановано дати розірвання.
11.5.3. Цей Договір є достроково розірваний за ініціативою Слухача в дату, що буде визначена останнім в його повідомленні для Академії.
11.5.4. При достроковому розірванні цього Договору за ініціативою Слухача, внесена ним/нею оплата на послуги Академії, Слухачу не повертається.
11.6. Внесення змін до договору
11.6.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені Академією в односторонньому порядку без погодження зі Слухачем.
11.6.2. Актуальна редакція цього Договору доводиться до відома Слухача шляхом розміщення (оприлюднення) змін / нової редакції Договору на Сайті Академії не менше, як за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. Зміни вступають в силу на 11 (одинадцятий) день з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Сайті Академії, якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні (оприлюдненні).
11.6.3. Якщо Слухач на 11 (одинадцятий) день після розміщення (оприлюднення) змін на Сайті Академії продовжує користуватися послугами Академії, вважається, що Слухач згоден із внесеними змінами. Сторони визнають юридичну значимість зазначеного способу волевиявлення.
11.6.4. При незгоді Слухача зі змінами умов цього Договору, Слухач повинен припинити користування послугами Академії, при цьому цей Договір вважається розірваним Слухачем в односторонньому порядку.

12. ПОВІДОМЛЕННЯ.
12.1. Будь-які повідомлення та документи, якими сторони обмінюються при виконанні цього Договору, повинні бути викладені в письмовій формі та/або в електронній формі та будуть вважатись відправленими іншій стороні належним чином (відповідно до форми існування повідомлення): (і) якщо вони надіслані рекомендованим чи з оголошеною цінністю листом:
• для Академії - за поштовою адресою, що визначена в цьому Договорі;
• для Слухача - за поштовою адресою, що доведена ним/нею до відома Академії при акцепті цього Договору та під час дії цього Договору, коли поштова адреса Слухача змінилася; (іі) якщо вони надіслані в електронному виді:
• для Академії - за адресою електронної пошти, що визначена в цьому Договорі;
• для Слухача - за адресою електронної пошти, що доведена ним/нею до відома Академії при акцепті цього Договору та під час дії цього Договору, коли адреса електронної пошти Слухача змінилася.
12.2. Повідомлення вважається отриманим стороною: (і) через відділення поштового зв'язку – на другий день з дати його відправлення, визначеного в квитанції, яка надається при реєстрації рекомендованого чи з оголошеною цінністю листа у відділенні поштового зв'язку; або (іі) з дати, зазначеної в повідомленні про вручення поштового відправлення; або (ііі) в день направлення електронного повідомлення на адресу електронної пошти сторони.
12.3. У випадку отримання від Слухача повідомлення про зміну його поштової адреси (адреси електронної пошти), та/або зміну інших реквізитів визначених у цьому Договорі, наступні, повідомлення та документи від Академії надсилаються Слухачу за поштовою адресою або на електронну поштову адресу, зазначені в повідомленні про зміни, з моменту отримання Академією такого повідомлення.
12.4. Слухач несе повну відповідальність за правильність своїх реквізитів, а також зобов’язаний забезпечувати отримання повідомлень від Академії, направлених за цими реквізитами та своєчасно повідомляти Академію про їх зміну, а у разі невиконання зазначених обов’язків – несе ризик настання пов’язаних з цим несприятливих для себе наслідків.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
13.1. Цей Договір укладено українською мовою, умови цього Договору Слухачем прочитані та йому/їй зрозумілі.
13.2. У всьому, що не передбачено цим Договором Сторони керуються законодавством України.

14. ДОДАТКИ.
14.1. Усі додатки до цього Договору є його неводоємною частиною.
14.2. Цей Договір містить такі додатки:
Додаток №1 ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ СЛУХАЧІВ НА ТЕРИТОРІЇ АКАДЕМІЇ 1

5. РЕКВІЗИТИ АКАДЕМІЇ.
Повне найменування: навчальний центр «Global Drone Academy».
Скорочене найменування: GDA Код ЄДРПОУ 41946226
Місцезнаходження: Київ, вул. Антоновича, 51/9, оф. 1501
Поштова адреса: Київ, вул. Антоновича, 51/9, оф. 1501
Телефони: 0 800 80 08 09,
 Адреса електронної пошти: gda.armyofdrones@gmail.com  

Додаток №1
до Публічного договору про послуги неформального освітнього проєкту
GLOBAL DRONE ACADEMY ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ СЛУХАЧІВ НА ТЕРИТОРІЇ АКАДЕМІЇ
Під терміном «територія Академії» сторони розуміють – приміщення, будівлі, території поза приміщень та будівель де академія надає слухачам послуги, де відбуваються заходи Навальних курсів згідно їх Програм і де слухачі і представники Академії перебувають для належного виконання своїх обов’язків за цим Договором.
Кожен Слухач погоджується і зобов’язується дотримуватись усіх нижчевказаних правил.
1) Не використовувати своє право відвідання Навчального курсу для пропуску інших осіб на територію Академії.
2) Не палити на території Академії. Палити тільки у спеціально відведених зонах на території Академії.
3) Не здійснювати на території Академії будь-які дії, що передують процесу куріння (наприклад, скручувати самокрутки, зберігати сигарети і запальнички на столах, заправляти електронні сигарети і т.п.).
4) Не приносити та не вживати алкоголь і наркотики на території Академії.
5) Не знаходитись у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння на території Академії.
6) Будь-які переставлені меблі або Обладнання після використання повертати на місце.
7) Дбайливо користуватися меблями та не розміщувати на них речі, які можуть їх пошкодити чи забруднити.
8) Не спати у приміщеннях Академії.
9) Не виносити майно, обладнання з території Академії.
10) Не перезавантажувати та не вимикати комп’ютери, не від’єднувати дроти.
11) Не грати, не дивитись фільми, не займатись не пов’язаними з навчанням справами на комп’ютерах.
12) Відтворювати звуки на комп’ютерах тільки в навушниках. Аудіо роз’єми дуже ламкі, тому потрібно обережно підключати навушники. 13) Прибирати за собою. Дотримуватися загальних санітарних та гігієнічних норм.
14) Дотримуватися прави протипожежної безпеки, не проносити на територію Академії легкозаймисті, вибухові або токсичні речі, мано, речовини та інше. У разі виникнення інших ситуацій, що мають можливість порушити права інших осіб або погіршити стан системи комфортного співіснування, Академія залишає за собою право діяти на свій розсуд виходячи з загальноприйнятих норм доброчесності та моралі. Розгляд суперечних питань щодо належного виконання цих правил розглядається на місці представниками Академії та не потребує письмової форми.